Salgs- og leveringsbetingelser (Terms)

Disse salgs- og leveringsbetingelser anvendes på alle salg fra BI Pro AS til næringsdrivende (B2B), såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom. Kjøpsloven gjelder der annet ikke er avtalt. Betingelsene gjelder for alle typer kjøp.

Selger

Selger er BI Pro AS.

Kunde

Kunde er den som mottar tjenester, løsninger eller tilgang til løsninger, heretter kalt Oppdragsgiver.

Databehandleravtale

I forkant av en leveranse, som inneholder tilgang til Oppdragsgiver sine data, signeres en databehandler avtale. Denne sikrer Oppdragsgiver at BI Pro AS behandler data etter definerte rutiner og regler.

Leveranse

Selve leveransen beskrives i «Avtale om leveranse» som signeres av begge parter. Avtalen presiserer hva som skal leveres, kostnader og øvrige betingelser som:

 • Avtale om leveranse gjelder fra signering, eventuelt betaling av første faktura.
 • Avtalen er løpende med gjensidig 3 måneder oppsigelsestid regnet fra første dag i neste måned.
 • Oppdragsgiver har full opphavs- og eiendomsrett til sine data lagret hos BI Pro.
 • Om Oppdragsgiver sine data inneholder personopplysninger skal egen databehandleravtale følge denne avtalen.
 • Informasjon som Partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.
 • BI Pro kan etablere nødvendige avtaler med aktuelle underleverandører for å sikre Oppdragsgiver tilgang til leveransen i overensstemmelse med avtalen. BI Pro står fritt til å endre underleverandører i løpet av avtaleperioden.
 • BI Pro har sikret sitt erstatningsansvar igjennom forsikringsordninger. Maksimalt erstatningsbeløp som Oppdragsgiver kan kreve er oppad begrenset til leveransens årlige abonnementsavgift. Indirekte tap erstattes ikke.
 • Avtalen faktureres forskuddsvis pr. kalenderkvartal.
 • Alle beløp er oppgitt i NOK og eksklusive merverdiavgift og eventuelle offentlige avgifter.
 • Betaling skjer ihht faktura netto per 14 dager om annet ikke er avtalt.
 • Regulering av priser finner sted en gang årlig uten særskilt varsel med virkning pr 1.januar etter «Produsentprisindeksen for IT-tjenester».
Skroll til toppen